Kultura mluveného projevu - rétorika

Anotace
Program je sestaven podle ověřeného schématu efektivního hlasového, řečového a řečnického výcviku. Posluchači se seznámí a částečně si již osvojí základní  dovednosti z oblasti hlasových a řečových technik, dále schopnost  pohotového projevu, stručného a věcného vyjadřování vzhledem ke splnění komunikačního záměru. Součástí semináře je seznámení se s formální strukturou informativního projevu a praktický nácvik, základy  nonverbální komunikace.

Cíle programu

 • mluvní pohotovost, aktivizace slovní zásoby a aktivní používání hovorové formy češtiny
 • správné zacházení s hlasem a technika řeči
 • profesionální příprava a interpretace mluveného projevu

Obsah programu

 • základní pojmy – kultivovaný projev, řečový vzor, parametry mluveného projevu
 • popis mluvidel, dechová, artikulační a mluvní cvičení
 • psaný a mluvený projev: hlediska a podmínky přípravy
 • mluvní pohotovost: nepřipravený projev a praktická analýza
 • modulace mluveného projevu
 • kompozice projevu: informace, argumentace
 • jak se představit z profesionálního hlediska, jak představit řečníka, jak poděkovat
 • základní principy rozhovoru: otázky, motivace, problémové situace
 • nonverbální komunikace při mluvním vystoupení, oděv a chování řečníka
 • řešení stresových situací spojených s mluveným projevem
 • bohatá jazyková a mluvní cvičení, testy

Cílová skupina
Manažeři, učitelé, tlumočníci, pracovníci PR, HR, obchodníci a další, v jejichž práci hraje mluvený projev a prezentace sebe sama důležitou roli

Počet účastníků
6 - 8

Rozsah
2 dny

Podmínka:
Na semináři si účastníci připraví prezentaci s cílem informovat (lze též pracovat s předem připravenou prezentací)